0

Юридичні новини за червень 2021

Дайджест правових подій місяця: вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель, Єдиний портал повідомлень викривачів, порядок подання матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених, обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ


Стаття 106-1 КПК України – Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування

1. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.
Порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування визначається положенням, яке затверджується спільно Офісом Генерального прокурора, органом, у складі якого функціонує орган досудового розслідування, а також органом, що затверджує положення про систему, яка функціонує в суді відповідно до ст.35 цього Кодексу.
Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування взаємодіє з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системою, яка функціонує в суді відповідно до ст.35 цього Кодексу, а також може взаємодіяти з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

2. Слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд, а також захисник (за його згодою) використовують, а інші учасники кримінального провадження можуть використовувати інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування під час реалізації своїх повноважень, прав та інтересів, передбачених цим Кодексом, за умов та в порядку, що визначені положенням про таку систему.
У разі використання зазначеної у цій статті системи дослідження матеріалів досудового розслідування, наявних у такій системі, може здійснюватися з використанням доступу до них через цю систему.

3. Матеріали досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, передаються, їх копії чи примірники надаються в електронній формі, а за рішенням слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду, які їх передають чи надають, – у паперовій формі.

4. Документи, підписані, погоджені в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, їх примірники в електронній та паперовій формах визнаються оригіналами документів.

5. Обіг електронних документів у кримінальному провадженні в частині, не врегульованій цим Кодексом, регулюється іншими законами щодо електронних документів та електронного документообігу.

6. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

7. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.


Частина 3 статті 221 КПК України (Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення):

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій чи примірників таких матеріалів.

Частина 3 статті 290 КПК України (Відкриття матеріалів іншій стороні):

Відкриття матеріалів досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку.

Також передбачено, що у разі відсутності інтеграції системи, яка функціонує в суді відповідно до ст.35 цього Кодексу, з інформаційно-телекомунікаційною системою досудового розслідування слідчий, дізнавач, прокурор подає до суду матеріали в паперовій формі та в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

РОЗВІДУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

16.06.2021 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вирішення окремих питань, пов’язаних з проведенням розвідувальних заходів» №1473-IX від 21.05.2021 року.

1. Стаття 11 (Гласність і відкритість судового процесу) ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»:
При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом, крім справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

2. Стаття 29 (Голова апеляційного суду) ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»:
Здійснює відповідно до Закону України «Про розвідку» повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності та/або призначає суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ВИКРИВАЧІВ

Прийнято ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» від 01.06.2021 №1502-IX, набрав чинності 26.06.2021.

Внесено зміни, які передбачають отримувати повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення, що сприятиме належному та якісному упорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію.

Єдиний портал повідомлень викривачів – це інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, а також іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів.

Функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів передбачає обробку персональних даних, якщо вони повідомлені викривачем, а також персональних даних осіб, які мають доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів, у цілях забезпечення захисту викривачів, проведення належної перевірки за повідомленнями викривачів та виконання функції адміністратора. Обробка зазначених даних здійснюється на підставі цього Закону та не потребує згоди суб’єктів персональних даних.

Єдиний портал повідомлень викривачів гарантує викривачам дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан та результати розгляду їх повідомлень і є офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів.

Доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів мають викривачі в частині здійснення ними повідомлень та отримання інформації про стан і результати їх розгляду, Голова та службовці Національного агентства відповідно до їх повноважень, визначених цим Законом, керівники та уповноважені особи відповідних суб’єктів у частині повідомлень викривачів, розгляд яких віднесено до їх повноважень відповідно до цього Закону, інші уповноважені особи в частині інформації про статус викривачів, у разі звернення викривача для отримання безоплатної правової чи психологічної допомоги, визначеної цим Законом.

ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Набрав чинності 02.06.2021 ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування» від 29.04.2021 №1443-IX.

Зміни до ЗУ «Про запобігання корупції» про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в п.1 (особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) ч.1 ст.3 цього Закону, зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У строк, визначений абзацом першим цієї частини, особі, призначеній (обраній) на посаду, зазначену в п.1 ч.1 ст.3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв’язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах.

Також зміни в ст. 36 (Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав). Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом. Також Закон містить обмеження щодо заборони передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

26.06.2021 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 №1530-IX.

В Законі детально описано процес подання та розгляду скарг. В тому числі передбачено подання скарги у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм. У випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

В Законі уточнено деякі положення у частині забезпечення функціонування електронного каталогу; включено лізинг до переліку послуг, на які поширюється дія Закону; а також уточнено види послуг, на які не поширюється дія Закону; строки оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі.

Крім того прийнято зміни до ЗУ «Про запобігання корупції». Уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель віднесено до числа службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

02.06.2021 прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту» №1520-IX.
Законом визначено поняття «меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту» і «меценатська допомога».

Меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту – добровільне безоплатне надання фізичними та юридичними особами (меценатами фізичної культури і спорту) матеріальної, грошової або іншої підтримки фізичної культури і спорту набувачам меценатської допомоги.

Меценатська допомога – підтримка або сприяння у розвитку фізичної культури і спорту, що їх надає меценат фізичної культури і спорту фізичним та/або юридичним особами у видах і за напрямами, визначеними законом.

ПРАВА ГРОМАДЯН

16.06.2021 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг» №1451-IX від 19.05.2021.

Скасовується мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості для кредитів за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з громадянами України місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), якщо такі договори укладені після 01.05.2021 року або до яких після 01.05.2021 року за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.

Встановлюється, що заходи щодо збереження майна, яке перебуває в іпотеці, не поширюються на нерухоме майно громадян України, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб – суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення антитерористичної операції, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 01.05.2021 року, або за договорами, до яких після 01.05.2021 року за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.

ПРО ПОМИЛУВАННЯ

08.06.2021 набрав чинності Наказ МЮУ від 26.05.2021 №1848/5 «Про затвердження Порядку подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування».

Помилування засуджених здійснюється у виді:

  • заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років;
  • повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання.

В Порядку описано стадії підготовки матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених й порядок подання їх до Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України Міністерством юстиції України та виконання указів Президента України про помилування.

ДЛЯ НОТАРІУСІВ

Наказом МЮ України від 07.06.2021 №2039/5 затверджено Правила професійної етики нотаріусів України. Правила містять загальні положення, основні принципи професійної етики нотаріусів, вимоги до нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності.

Детально описано в окремих розділах про публічність професійної діяльності, несумісність з іншими професіями, про незалежність та неупередженість, законність, доступність, безпосередність здійснення нотаріальної діяльності.

СТРАТЕГІЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

04.06.2021 набрав чинності Указ Президента України від 02.06.2021 №225/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію людського розвитку». Стратегію передбачається реалізувати до 2025 року.

Цілі та основні завдання Стратегії: покращити демографічну ситуацію, стимулювати розвиток охорони здоров’я, освіти і науки, культури, фізичної культури і спорту, підвищити рівень життя населення, соціальну підтримку, а також забезпечити рівність чоловіків і жінок.

ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ В УКРАЇНІ

01.06.2021 прийнято ЗУ «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» №1489-IX, введення в дію відбудеться 10.12.2021.

Закон про зменшення обсягу використання пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження.

За порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує до суб’єктів господарювання штрафи:

  • за порушення заборони розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг – у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн), а за повторне протягом 3 років вчинення такого самого порушення – у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 340000 грн).;
  • за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів – у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн), а за повторне протягом 3 років вчинення такого самого порушення – у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 до 8500 грн).

Підставою для розгляду справи про правопорушення, є акт перевірки та інші матеріали, пов’язані з цією перевіркою, які складаються окремо на кожне виявлене правопорушення.


0 0 votes
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x